W Y T Y C Z N E

Komisji ds. Licencji Klubowych  Wielkopolskiego ZPN

dotyczące procedury licencyjnej na sezony 2017/18 i 2018/19

dla klubów IV Ligi, Klasy Okręgowej, Klasy A, Klasy B i Klas Młodzieżowych

 

Na podstawie Uchwały nr II/37 z dnia 22.02.2016r. Zarządu PZPN w sprawie zatwierdzenia „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV lig i klas niższych na sezon 2016/17 i następne” postanawia się co następuje :

1. Załączniki nr 10.1.1. , 10.1.2. , 10.2.1. , 10.2.2. , 10.2.3. , 10.2.4. i 10.2.5. oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do Wielkopolskiego ZPN (Kluby Strefy Poznań) oraz Okręgowych ZPN w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w nieprzekraczalnym terminie:  

- kluby IV Ligi do dnia 15.05.2017 – (Wielkopolski ZPN);

- klasy Okręgowej do dnia 15.05.2017r.;

- kluby pozostałych klas  do dnia 31.05.2017r..

2. Komisje ds. Licencji Klubowych Okręgowych ZPN przekazują,  komplety dokumentacji licencyjnej, do Komisji ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN z wnioskiem o nadanie licencji w nieprzekraczalnym terminie :

- dla klubów Klasy Okręgowej do dnia 22.05.2017r.;

- dla klubów pozostałych klas do dnia 14.06.2017r..

3. Wysokość opłaty licencyjnej wynosi :

- dla klubów Klasy Okręgowej, Klasy A i Klasy B - 200,00 zł (wpłata na konto Okręgowych ZPN lub Wielkopolskiego ZPN – kluby Strefy Poznańskiej);
- dla klubów mających tylko zespoły młodzieżowe - 100,00 zł (wpłata jak wyżej).

Ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentacji licencyjnej.

4. Kluby, którym zostanie nadana licencja na dwa sezony tj. 2017/18 i 2018/19 oraz posiadają :

- aktualną zgodę na korzystanie z obiektu piłkarskiego (infrastruktura sportowa obiektu  odpowiada kryteriom licencyjnym w danej klasie rozgrywkowej);

- aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub organu administracji (Starosty).  Wyciąg powinien zawierać skład osobowy władz;

- aktualne licencje kadry szkoleniowej.

4.1. Dokumentację licencyjną na sezon 2018/2019 kluby uzupełniają do dnia 15.06.2018r. o :

- załącznik nr 10.2.5.;

- wykaz zgłoszonych do rozgrywek zespołów młodzieżowych;

- w przypadku upływu terminu ważności dokumentów wymienionych w pkcie 4, lit. a), b) i c) należy je uaktualnić.

4.2. Kluby nie wnoszą opłaty licencyjnej.

5. Kluby, którym zostanie nadana licencja tylko na sezon 2017/18 oraz kluby przystępujące do rozgrywek od sezonu 2018/19 składają do dnia 15.06.2018r. dokumentację licencyjną zgodnie z zapisem w punkcie 1 wraz z oświadczeniami (orzeczeniami organów jurysdykcyjnych) potwierdzającymi możliwość nadania licencji na następny sezon oraz wnoszą opłatę licencyjną w wysokości :

- dla klubów Klasy Okręgowej, Klasy A i Klasy B - 100,00 zł (wpłata na konto Okręgowych ZPN lub Wielkopolskiego ZPN – kluby Strefy Poznańskiej);
- dla klubów mających tylko zespoły młodzieżowe - 50,00 zł (wpłata jak wyżej).

Ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentacji licencyjnej.

6. Kluby Klasy Okręgowej, których zespoły awansują do IV ligi składają dokumentację zgodnie z wytycznymi dla klubów IV ligi.

7. Kluby pozostałych klas rozgrywkowych, których zespoły awansują do wyższej klasy rozgrywkowej na sezon 2018/19 składają pełną dokumentację licencyjną uwzględniającą kryteria właściwej klasy wraz z opłatą wyszczególnioną w punkcie 5 w terminie nie dłuższym niż 3 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej klasy.

8. Kluby, których zespoły spadną do niższej klasy rozgrywkowej a mają licencje nadaną na udział w rozgrywkach na następny sezon nie składają dokumentacji i nie wnoszą opłaty licencyjnej, natomiast gdy nie mają nadanej licencji stosują zasady zawarte w punkcie 5.

9. Kluby składające wniosek o nadanie licencji nie mogą mieć zaległości finansowych względem Wielkopolskiego i Okręgowego ZPN.  W przypadku ich wystąpienia, do dokumentacji licencyjnej należy dołączyć porozumienie dotyczące ugody w zakresie spłaty (np. w ratach).

10. „Wytyczne” zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zespołu Komisji ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN w dniu 26.01.2017r.

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                   Komisji ds. Licencji Klubowych

                                                             Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

                                                                               Jan Żołnierek